Նախարարի հրամաններ

1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի ««Լողավազանների կառուցվածքին, շահագործմանը և ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.2.4 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 534-Ն հրաման

2. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2007 թվականի փետրվարի 12-ի «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեղակայմանը, կառուցվածքին և շահագործմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2-III-2.1. սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 236-Ն հրաման

3. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի մարտի 27-ի «Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարներում (բաժանմունքներում) ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման և հակահամաճարակային համալիր միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման N 3.1.6.-011-09 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 03-Ն հրաման

4. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի համաճարակաբանական հսկողության N 3.1.1-010-08 սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմեր հաստատելու մասին» N 21-Ն հրաման

5. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 16-ի «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 06-Ն հրաման

6. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Բնակավայրերի տարածքների սանիտարական պահպանմանը, սպառման թափոնների հավաքմանը, պահմանը, փոխադրմանը, մշակմանը, վերամշակմանը, օգտահանմանը, վնասազերծմանը և թաղմանը, բնակավայրերի տարածքների սանիտարական պահպանման, սպառման թափոնների գործածության ոլորտում աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N 25-Ն հրաման

7. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Վտանգավոր քիմիական թափոնների գործածությանը և վտանգավոր քիմիական նյութերի պահպանմանը և փոխադրմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.001-09 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 20-Ն հրաման

8. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի ««Կազմակերպություններում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների (համակարգիչների) անվտանգ շահագործման և օգտագործման» N 2.2.4-015-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 19-Ն հրաման

9. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ««Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների տեղակայմանը, կառուցվածքին, կահավորմանը, շահագործմանը, անձնակազմի աշխատանքի պահմանմանը և անհատական հիգիենային, սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմին ներկայացվող պահանջներ» N 3.1.1.-024-2011 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և առողջապահության նախարարի 2005 թ. հոկտեմբերի 26-ի թիվ 983-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 25-Ն հրաման

10. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 31-ի ««Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքների, հյուսվածքաբանական լաբորատորիաների տեղակայմանը, կառուցվածքին, ներքին հարդարմանը, գույքի և սարքավորումների շահագործմանը, միկրոկլիմային, օդափոխանակությանը, ջրամատակարարմանը և ջրահեռացմանը, սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմին ներկայացվող պահանջներ» N 2-III-3.3.1.-026-12 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 11-Ն հրաման

11. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 12-ի ««Պեստիցիդներին և ագրոքիմիկատներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.005-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 08–Ն հրաման

12. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 5-ի ««Ախտահանիչ, միջատասպան և կրծողասպան միջոցներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.006-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 17-Ն հրաման

13. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 14-ի ««Սիգարետներին և ծխախոտահումքին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.008-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 51–Ն հրաման

14. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 11-ի ««Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված տպագիր գրքերին և տպագրական արդյունաբերության այլ արտադրատեսակներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.007-14 սանիտարական կանոններ և նորմեր հաստատելու և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2007 թվականի փետրվարի 6-ի N 195-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 50-Ն հրաման

15. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 3-ի ««Անձնական հիգիենայի միջոցներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.009-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1206-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 46–Ն հրաման

16. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 3-ի ««Մանկական տեսականու ապրանքների անվտանգությանը ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական եվ հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.010-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2005 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1191-Ն, 2007 թվականի մարտի 26-ի N 539-Ն հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 47–Ն հրաման

17. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 3-ի ««Մարդու մաշկի հետ շփվող արտադրատեսակների համար նյութերին (արտադրատեսակներին), հագուստին, կոշկեղենին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.011-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 41–Ն հրաման

18. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 3-ի ««Օծանելիքային և կոսմետիկական արտադրանքին և բերանի խոռոչի հիգիենայի միջոցներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.012-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 45–Ն հրաման

19. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 1-ի ««Անհատական պաշտպանական միջոցներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.013-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 39–Ն հրաման

20. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 3-ի ««Բժշկական նշանակության արտադրատեսակներին և բժշկական տեխնիկային ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.014-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 48–Ն հրաման

21. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 3-ի ««Ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող նյութերին, ռեագենտներին, սարքավորումներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.015-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 43–Ն հրաման

22. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 3-ի ««Պոլիմերային և պոլիմեր պարունակող շինարարական նյութերին ու կահույքին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.016-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 44–Ն հրաման

23. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 3-ի ««Օդի նախապատրաստման, մաքրման և զտման համար սարքավորումներին ու նյութերին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.017-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 42–Ն հրաման

24. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ««Կենցաղային քիմիայի ապրանքներին և լաքաներկերին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.018-14 սանիտարական կանոններ և նորմերը հաստատելու և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2007 թվականի հունվարի 25-ի N 117-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 59–Ն հրաման

25. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ««Իոնացնող, այդ թվում գեներացնող, ճառագայթման աղբյուր համարվող արտադրանքին, արտադրատեսակներին, ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող արտադրատեսակներին և ապրանքներին ներկայացվող պահանջներ» N 2.1.7.019-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 60–Ն հրաման

26. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի ««Մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի արտադրանքին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ միասնական պահանջներ» N 2.2.7.020-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 63–Ն հրաման

27. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի ««Արտադրական նշանակության քիմիական և նավթաքիմիական արտադրանքին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.021-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 62–Ն հրաման

28. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի ««Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» N 2.2.4-016-17 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002 թվականի փետրվարի 11-ի N 82 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 12–Ն հրաման

29. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 15-ի ««Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» N 2.2-002-05 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» 756-Ն հրաման

30. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 11-ի ««Աշխատատեղերում ինֆրաձայնի հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-008-06. հաստատելու մասին» N 490-Ն հրաման

31. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի ««Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-009-06 հաստատելու մասին» N 533-Ն հրաման

32. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի հունիսի 2-ի ««Աշխատատեղերում ուլտրաձայնի հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-010-06 հաստատելու մասին» N 614-Ն հրաման

33. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ««Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» N 2.2.5-004-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 27-Ն հրաման

34. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի ««Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարակենցաղային սենքերի» N 2.2.8-003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 15-Ն հրաման

35. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 3-ի ««Սննդային թունավորումների համաճարակաբանական հսկողություն» N 2.3.7-01-2012 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 14-Ն հրաման

36. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.3.1-01-2013 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 42-Ն հրաման

37. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 6-ի ««Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.3.1-02-2014 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 32-Ն հրաման

38. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 9-ի ««Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» N 3.1.1.-027-2013 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2003 թվականի մայիսի 15-ի N 348 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 14-Ն հրաման

39. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հուլիսի 16-ի ««Ախտահանման, կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքների կազմակերպման, իրականացման և աշխատողների առողջության պահպանման» ՍՆ N 2.2.5-003-05 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 13-Ն հրաման

40. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի համաճարակաբանական հսկողության N 3.1.1-010-08 սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմեր հաստատելու մասին թիվ 21-Ն հրաման

41. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 1-ի ««Սեռավարակների համաճարակաբանական հկսողություն» N 3.1.1-031-2016 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 02- Ն հրաման

42. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 15-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում» ՍԿ 3.1.6.009-08 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի հաստատման մասին» թիվ 20-Ն հրաման

43. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-016-10 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 40-Ն հրաման

44. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում կապույտ և հարկապույտ հազի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-012-10 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 32-Ն հրաման

45. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվական դեկտեմբերի 14-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում փայտացման համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-014-10 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 33-Ն հրաման

46. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում դիֆթերիայի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-013-10 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 31-Ն հրաման

47. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում կարմրուկի, կարմրախտի և բնածին կարմրախտային համախտանիշի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-015-10 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 30-Ն հրաման

48. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում պոլիոմիելիտի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-011-10 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 29-Ն հրաման

49. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ««Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներվ հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպում» ՍԿ N 3.13.1,7.006.05 սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 1396-Ն հրաման

50. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի նոյեմբերի 16-ի «Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգ» թիվ 12-Ն, թիվ 935-Ն համատեղ հրաման

51. ՀՀ առողջապահության նախարարի հոկտեմբերի 18-ի, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի նոյեմբերի 16-ի «Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգ» թիվ 10-Ն, թիվ 933-Ն համատեղ հրաման

52. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Շահագրգիռ մարմինների կողմից մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ը ազգային համակարգող մարմին ներկայաց-վող կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոններին, վտանգներին առնչվող՝ իր կողմից իրականացվող և պլանավորված քաղաքականության, ռազմավարությունների և ծրագրերի վերաբերյալ տարեկան տեղեկատվության տրամադրման, ինչպես նաև իր համակարգում կանոնների պահանջների կատարմանը և կանոնների ներդրմանը վերա¬բերող հարցե¬րի մասին կիսամյակային տեղեկատվության տրամադրման ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 25-Ն հրաման

53. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի, ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի, ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Վարակիչ հիվանդությունների, քիմիական և ճառագայթային վտանգների դիմակայման վերաբերյալ պատրաստվածության կրթական ծրագիրը և ծրագրում ներառված դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու մասին» թիվ 250-Ն, թիվ 28-Ն, թիվ 325-Ն համատեղ հրաման

54. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 16-ի «Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգ» թիվ 11-Ն, թիվ 934-Ն համատեղ հրաման

55. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2011 թվականի հունվարի 11-ի, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի հունվարի 11-ի, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ի, ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակին արձագանքման միջոցառումների իրականացման մասին զեկույցի ներկայացման օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 39-Ն, թիվ 05-Ն, թիվ 2-Ն, թիվ 357-Ն, թիվ 412-Ն համատեղ հրաման

56. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 27-ի, ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2011 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին» թիվ 09-Ն, թիվ 171-Ն համատեղ հրաման

57. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 26-ի, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հունվարի 11-ի, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի, ՀՀ բնապահպանության նախարարի դեկտեմբերի 29-ի, ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոններով պայմանավորված «հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ» ներկայացնող դեպք` երևույթների (վարակիչ հիվանդությունների, թունավորումների, ճառագայթային ախտահարումների դեպքեր) ստանդարտ բնորոշումները հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն, թիվ 02-Ն, թիվ 258-Ն, թիվ 301-Ն, թիվ 325-Ն համատեղ հրաման

58. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 28-ի ««Մարդու, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդության կասկած ներկայացնող անսովոր և անսպասելի դեպքերի համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպում» ՍԿ 3.1.1-0-29-13 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն հրաման

59. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում գրիպի և սուր շնչառական վարակների համաճարակաբանական հսկողություն» սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 34-Ն հրաման

60. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 14-ի ««Բնակչության շրջանում կատաղության հիվանդության կանխարգելում» ՍԿ 3.1.1-0-26-12 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 13-Ն հրաման

61. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի օգոստոսի 9-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում ատիպիկ թոքաբորբի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ 3.1.1-0-22-11 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 08-Ն հրաման

62. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 22-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում բնական ծաղիկ հիվանդության համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-023-11 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 22-Ն հրաման

63. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոններով պայմանավորված, հանրային առողջապահության ոլորտում արտակարգ իրավիճակ ներկայացնող դեպք արձանագրելիս միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների ներդրման հարցերով պատասխանատուին տեղեկատվության հաղորդման օրինակելի ընթացակարգը հաստատելու մասին» թիվ 26-Ն հրաման

64. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հունիսի 20-ի, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 5-ի, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 9-ի, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 1-ի «Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության, գյուղատնտեսության նախարարու թյունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին» թիվ 32-Ն, թիվ 670-Ն, թիվ 132-Ն, թիվ 120-Ն համատեղ հրաման

65. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 6-ի N 32-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» No 22 – Ն հրաման

66. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի նոյեմբերի 7-ի ««Մանկական վնասվածքների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1- 033- 2017 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը հաստատելու մասին» No 50 – Ն հրաման

67. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի նոյեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 6-ի N 138 հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» No 52 – Ն

68. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 21-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 13–Ն հրաման

69. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի նոյեմբերի 10-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում հելմինթոզների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N3.1.1-032-2017 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը» հաստատելու մասին» No 51-Ն հրաման

70. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի հունիսի 15-ի ««Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքներից սննդամթերքի մեջ արտազատվող վնասական քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի քանակությունը և դրանց որոշման մեթոդները» ՀՆ N 2-III-4.8-01-2006 հաստատելու մասին» N 673-Ն հրաման

71. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ««Մարդու համար ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող կազմակերպությունների աշխատողների մեկնելու կարգին ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.13.1, 7.006.08 սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» N 1405-Ն հրաման

72. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի ««Հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.003-10 սանիտարական կոնոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 01-Ն հրաման

73. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի մարտի 10-ի ««Պարենային հումքի և սննդամթերքի անվտանգությանը և սննդային արժեքին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվները հաստատելու մասին» N 06-Ն հրաման

74. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հունիսի 15-ի ««Լեյշմանիոզների դեպքի վարման և համաճարակաբանական հսկողության» մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N 1508-Ա հրաման