Կառավարության որոշումներ

1. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 15-ի «Մարդու համար ախտածնության 1-4-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների հելմինթների և կենսաբանական ծագում ունեցող թույների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 2121-Ն որոշում

2. ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 16-ի «Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների հարցերով ազգային համակարգող մարմին ճանաչելու և միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների հարցերով ազգային համակարգող մարմնի լիազորությունները սահմանելու մասին» թիվ 809-Ն որոշում

3. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի «Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների հարցերով ազգային համակարգող մարմնի և շահագրգիռ մարմինների համագործակցության մեխանիզմները և համակարգման ընթացակարգերը հաստատելու մասին» թիվ 1138-Ն որոշում

4. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 17 «Մի շարք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ և փակ բաժնետիրական ընկերություններ վերակազմակերպելու ու «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» թիվ 1134-Ն որոշում

5. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ 809-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 5-Ն որոշում

6. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի «Լաբորատոր կենսաանվտանգության, կենսաապահովության, քիմիական և ճառագայթային անվտանգության համակարգին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները հաստատելու մասին» թիվ 108-Ն որոշում

7. ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի «Արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը և աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը» հաստատելու մասին» N 1089-Ն որոշում

8. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին» N 2308-Ն որոշում

9. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 23-ի «Մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, դժբախտ դեպքերի հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի ապրիլի 25-ի N 121 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 458-Ն որոշում

10. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 29-ի «Կազմակերպության աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության հարցերով հանձնաժողովի գործունեության կարգը հաստատելու մասին» N 1007-Ն որոշում

11. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի «Բարձր ախտածին թռչնագրիպի համաճարակի հակազդեցության ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 480-Ն որոշում

12. ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 10-ի «Օտարերկրյա պետություններին աջակցելու համար ազգային փորձագետների խմբի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1446-Ն որոշում

13. ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի «Օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցների ցանկը սահմանելու մասին» N 113-Ն որոշում

14. ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ կամ հրավերով օտարերկրացի բուժաշխատողների մասնագիտական կարճաժամկետ գործունեության թույլտվության տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» N 1081 — Ն որոշում

15. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 711-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 19–Ն որոշում

16. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին» N 160-Ն որոշում

17. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը ռազմավարական ծրագրի միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 1913-Ն որոշում

18. ՀՀ վարչապետի 2014 թվականի հունվարի 31-ի «Համընդհանուր լաբորատոր ցանցը համակարգող մասնագիտական խորհուրդ և ռեժիմային (կենսաանվտանգության) հանձնաժողով ստեղծելու և դրանց անհատական կազմերը հաստատելու մասին», թիվ 43–Ա որոշում

19. ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի օգոստոսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2016 թվականի հունիսի 3-ի N 465-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 911-Ա որոշում

20. ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի հունվարի 17-ի «Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների կիրառման հարցերով, վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի, համընդհանուր լաբորատոր ցանցի գործողությունները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու, դրա անհատական կազմը և գործունեության աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 22-Ա որոշում