Ծրագրեր

1. Տրավմատիզմի կանխարգելման ծրագիր

2. Առողջ ապրելակերպի ծրագիր

3. Առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ծրագիր

4. 10-12 դեռահասների ռիսկի գործոնների տարածվածության ծրագիր

5. Բժշկական միջամտություններով օպայմանավորված վարակների կանխարգելման ծրագիր

6. Միավորված Ազգերի Կազմակերպության անվտանգության խորհրդի 1540 բանաձևի իրականացման ազգային գործողությունների ծրագիր

7. Հեպատիտների կանխարգելման նպատակային ծրագիր

8. Սևանա լճի ափամերձ հանգստի և լողի (ռեկրեացիոն) գոտիների հատվածներում` լճի ջրի, ծորակների խմելու ջրի և հողի որակի հետազոտությունների մոնիթորինգի իրականացման 2018 թվականի ծրագիրը

9. 2016-2020 թվականների իմունականխարգելման ազգային ծրագիր

10. Հայաստանի Հանրապետությունում վարակիչ հիվանդություններ փոխանցողների դեմ պայքարի ծրագիր

11. Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի դրույթների կիրառման ծրագիր

12. Հատուկ վտանգավոր ախտածիններից պաշտպանության հայեցակարգ

13. Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային անվտանգության ապահովման ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագիր

14. Հելմինթոզների իրական տարածվածության ընտրանքային հետազոտության, դրանց վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածության գնահատման ծրագիրը

15. Խմելու ջրի որակի 2018 թվականի մոնիտորինգի ծրագիրը

16. Լայմի հիվանդության տարածվածության պիլոտային հետազոտության ծրագիրը

17. Բաց ջրամբարների ռեկրեացիոն գոտիների հատվածներում ջրի որակի (միկրոկենսաբանական և սանիտարաքիմիական ցուցանիշներով) մոնիթորինգի իրականացման 2018 թվականի ծրագիրը