Թափուր աշխատատեղեր

Թափուր աշխատատեղի համար դիմելու գործընթաց

Թափուր աշխատատեղի համար դիմելու նպատակով դիմումատուն ներկայացնում է՝
  1. դիմում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գլխավոր տնօրենին՝ էլեկտրոնային փոստի info@ncdc.am, կամ սովորական փոստի (փոստային ինդեքս՝ 0025) միջոցով, կամ անձամբ՝ քաղաք Երևան, Մխիթար Հերացի 12 հասցեով:
  2. մեկ լուսանկար 3×4 չափի,
  3. ինքնակենսագրություն,
  4. անձնագրի, մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի), վերապատրաստման վկայականի (դրա առկայության դեպքում) պատճենները,
  5. արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը: